Panorma ski, bike, spa & restaurant, Biała Woda
Kamery online
Panorma ski, bike, spa & restaurant, Biała Woda
Tło bannera

Regulamin Apartamenty Czarna Góra

Data przyjazdu
31 marzec 2023
Data wyjazdu
01 kwiecień 2023
Gwarancja najniższej ceny

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ GOŚCIA

Oznaczenia terminów:

Apartamenty Czarna Góra – jeden z obiektów Czarna Góra Resort mieszczący się w miejscowości Biała Woda, u podnóża Czarnej Góry wraz z Restauracją LaSienna.

Gość – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Apartamentów Czarna Góra.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Apartamentów Czarna Góra, który Gość wynajmuje  na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych

§ 1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów Czarna Góra i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonywanie rezerwacji, zapłaty opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentów Czarna Góra w miejscowości Biała Woda.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym apartamencie, a także możliwy do wglądu w Recepcji.
 4. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.

§ 2

REZERWACJA

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Gość powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, w tym online, telefonicznie lub osobiście w Recepcji Apartamentów Czarna Góra.
 3. Gość po dokonaniu rezerwacji apartamentu online lub drogą mailową, otrzyma na podany przez siebie adres e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz potwierdzenie dokonania rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji oznacza zawiązanie umowy najmu.
 4. W przypadku, gdy Gość dokonuje rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie rezerwacji otrzyma na podany przez siebie adres e-mail w postaci formularza będącego potwierdzeniem rezerwacji, a zawierającego następujące informacje: miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności. Potwierdzenie dokonania rezerwacji oznacza zawiązanie umowy najmu.
 5. Rezerwacji apartamentu można dokonywać na okres co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 6. Gość nie może przekazywać apartamentu ani udostępniać go bez zgody Recepcji innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Osoby nie będące Gośćmi Apartamentów Czarna Góra mogą przebywać gościnnie w apartamencie hotelowym Gościa za zgodą Recepcji. Osoby te mogą korzystać z wybranych atrakcji oferowanych przez Apartamenty Czarna Góra po uiszczeniu stosownej opłaty, ustalonej w indywidualnych regulaminach lub wedle ustaleń Recepcji.
 8. Apartamenty Czarna Góra zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, w tym odwołania jego rezerwacji w wypadku, gdy podczas poprzedniego pobytu zarówno Gość Apartamentów Czarna Góra, jak i jego osoby towarzyszące oraz odwiedzające rażąco naruszyły Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w Apartamentach Czarna Góra.

  § 3

OPŁATY ZA USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. Wysokość opłaty za wynajem apartamentu na pobyt jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stornie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera podatek od towarów i usług oraz obejmuje opłatę za pobyt w apartamencie liczby osób ustalonej w umowie wraz ze zwykłym zakresem usług około hotelarskich będących częścią pobytu. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w umowie, w szczególności opłata miejscowa i/lub klimatyczna.
 3. Umowa najmu nie obejmuje sprzątania nie ujętego w harmonogramie hotelu, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego czy pobytu zwierzęcia.
 4. Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 2 dni Gość zobowiązany jest wpłacić na wskazany rachunek bankowy opłatę rezerwacyjna za wynajem apartamentu w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji, co stanowi część lub całość opłaty za pobyt wskazanej w rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji oraz zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej ustalone są oddzielnie w Zasadach Zmian i Odwoływania Rezerwacji.
 5. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie apartamentu i nie stanowi opłaty za pobyt w apartamencie. W przypadku ofert specjalnych opłata rezerwacyjna wynosi całość kwoty pobytu. Apartamenty Czarna Góra uprawnione są do jednostronnego anulowania rezerwacji oraz umowy najmu w przypadku nie wpłacenia przez Gościa opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie. Apartamenty Czarna Góra mogą przywrócić rezerwację w przypadku wpłacenia przez Gościa opłaty rezerwacyjnej po wskazanym terminie, o ile Apartamenty Czarna Góra nadal dysponują wolnymi apartamentami, przy czym apartament wynajęty w wyniku przywrócenia w tym trybie może być inny niż oryginalnie zarezerwowany.
 6. Opłata rezerwacyjna wliczana jest do opłaty za pobyt. Pozostałą część opłaty za pobyt Gość może zapłacić przelewem na rachunek bankowy, kartą płatniczą lub gotówką na miejscu w Recepcji hotelowej w dniu zameldowania.

§ 4

DOBA HOTELOWA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 11.00. Ewentualne zmiany rozpoczęcia lub zakończenia pobytu mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń z Apartamentami Czarna Góra.
 3. Zakończenie pobytu następuje o godz. 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11.00 lub innej ustalonej z Apartamentami Czarna Góra. Gość jest zobowiązany zwrócić karty na Recepcję Apartamentów Czarna Góra.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 20.00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania z Apartamentów Czarna Góra. Apartamenty Czarna Góra uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.
 5. W przypadku nie wymeldowania się Gościa do godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu, Gość może zostać obciążony opłatą dodatkową w wysokości kosztu pobytu za jeden dzień w wynajmowanym apartamencie. Naliczenie tej opłaty nie uprawnia Gościa do pozostania w apartamencie ani nie przedłuża zawartej umowy najmu.
 6. Apartamenty Czarna Góra zastrzegają sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

§ 5

USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Apartamenty Czarna Góra świadczą usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków w wyposażeniu po wejściu do apartamentu, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia swoich spostrzeżeń w Recepcji. W innym przypadku zostanie obciążony za straty i szkody.
 4. Apartamenty Czarna Góra mają obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo podczas pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Apartamentów Czarna Góra dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy odwiedzających go osób. Kwota obciążenia będzie zależna od kosztów, jakie musi ponieść hotel, aby doprowadzić zniszczone przedmioty do pierwotnego stanu.
 3. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kart do apartamentu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Apartamenty Czarna Góra mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentów Czarna Góra.
 5. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić wodę i sprawdzić czy drzwi są zamknięte oraz mieć staranną pieczę nad kartą do apartamentu.
 6. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie papierosów elektronicznych oraz zażywanie środków odurzających na całym terenie Apartamentów Czarna Góra jest zabronione. Hotel wskaże miejsca, w których dopuszczalne będzie palenie wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych. Gość nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą stanowiącą równowartość kosztów doprowadzenia apartamentu do stanu wyjściowego, nie mniejszą niż 200 PLN.
 7. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na kartę i mieć staranną pieczę nad kartami.
 8. Standardowo, Gość otrzymuje jedną kartę magnetyczną do apartamentu. Za zgubienie karty dostępu do zamka apartamentu pobierana jest opłata 10 PLN, za zgubienie klucza mechanicznego do apartamentu pobierana jest opłata 15 PLN.
 9. Gość ma możliwość pobytu ze zwierzęciem, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w momencie zakładania rezerwacji, uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za dobę oraz podpisaniu Regulaminu dla Gości przebywających ze zwierzętami.
 10. W przypadku wprowadzenia na teren Apartamentów Czarna Góra niezgłoszonych zwierząt, zarówno przez Gościa jak i przez osoby odwiedzające Gości Apartamentów Czarna Góra, Gość może zostać obciążony opłata stanowiącą równowartość kosztów koniecznych do doprowadzenia apartamentu lub innych pomieszczeń do stanu wyjściowego, nie mniejszą niż 400 PLN za każdy dzień obecności zwierzęcia na terenie Apartamentów Czarna Góra.
 11. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub opłat Apartamenty Czarna Góra mają prawo pobrać od Gościa kaucje w wysokości dwudniowej opłaty za pobyt w apartamencie w czasie dokonywania odbioru apartamentu przez Gościa. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa, w momencie zdania kluczy do apartamentu.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Apartamenty Czarna Góra nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt. Apartamenty Czarna Góra posiadają niestrzeżony parking zewnętrzny.

§ 8

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zutylizowane. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin. Otwarte artykuły spożywcze oraz leki zostaną niezwłocznie zutylizowane po wyjeździe Gościa.

§ 9

CISZA NOCNA

 1. W Apartamentach Czarna Góra obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę bez zwrotu poniesionych kosztów za pobyt.

§ 10

REKLAMACJE

 1. Goście maja prawo do składnia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do recepcji Apartamentów Czarna Góra. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub droga telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gość otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 4. Jeżeli Apartamenty Czarna Góra nie uznały reklamacji Gościa, a ten nie zgadza się z jego decyzja, Gość powinien zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Warszawie na adres: ul Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.

 

§ 11

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W apartamentach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się używania w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelu.
 3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach hotelowych i ich wyposażeniu.
 4. Oferta, zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.
 5. Zabrania się wchodzenia na obniżone parapety okienne. Okna z obniżonymi parapetami nie stanowią drzwi balkonowych.

 

Zobacz na mapie
Rezerwacje
+48 74 884 34 00
Eventy firmowe
+48 74 306 76 44
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij